فارسی فارسی  English English  

کلینیک برند

کلینیک برندهای گردشگری

Tourism Brands Clinic

 

ارائه خدمات مشاوره ای و اجرای ساخت برند مقاصد، شرکتها و محصولات گردشکری

Consulting Services for making Brands for Tourist Destinations, Companies and Products

ارائه دهنده خدمات پژوهشی و برگزار کننده دوره های تخصصی تبلیغات و برند درگردشگری

Offering Research Services and Organizing Specialized Courses in Advertisement and Branding

برگزار کننده موفق سمینارها و جشنوارهای برند در گردشگری

Organizing Annual Tourism Branding Seminars and Festivals

خدمات پژوهشی  و دوره های تخصصی

پژوهشی

 •  مطالعات برندسازی مقاصد، شرکتها و محصولات 
 •  تحقیقات بازار گردشگری 
 •  تحقیقات بازاریابی گردشگری 
 •  ارائه برنامه های عملیاتی ساخت برند 
 •  تدوین طرح بازاریابی گردشگری 
 •  مطالعات روانشناختی ارتباط با گردشگران 
 •  مطالعات تقسیم بازار، بازاریابی و حفظ بازارهدف 
 •  ارائه برنامه های جایگاه سازی، هویت سازی و تصویر سازی برند

 آموزشی  

 •  تکنیکهای بازاریابی گردشگری
 •  مدیریت بازار گردشگری
 •  تبلیغات هدفمند در گردشگری
 • بازاریابی بین المللی درگردشگری
 • مدیریت ارتباط با گردشگر
 • بازاریابی و برند سازی الکترونیکی گردشگری
 • تاکتیک ها و تکنیکهای برند سازی و مهندسی برند های گردشگری
 • جایگاه سازی و هویت سازی برندهای گردشگری
 • تکنیک های تصویرسازی برندهای گردشگری
 • برند سازی مجدد در گردشگری
 • مدیریت و حفظ برندهای گردشگری
 • نوآوری و ارتقاء برند در گردشگری
 • مهندسی فروش گردشگری