فارسی فارسی  English English  

سخن و یادداشت برگزارکنندگان

 


برندهای گردشگری: تعهد کیفیت ، تضمین کننده توسعه پایدار

 


برندهای گردشگری : فرصتی راهبردی در رشد و شکوفایی اقتصادی

حسن  تقی زاده انصاری
رئیس شورای سیاست گذاری

محمد حسين ايماني خوشخو
رئيس كميته علمي


برند در گردشگری : از مفهو م سازی تا خلاقیت

 

 

سمینار و جشنواره  برند درگردشگری:هم افزایی نیرو های سازنده

محسن کرابی
دبیر کمیته علمی

ابراهیم زاهدی
دبیر  سمینار و جشنواره