فارسی فارسی  English English  

کمیته اجرایی

 

  سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری

24 و 25  آبانماه 1391

 اعضای کمیته اجرایی

  • آقای ابراهیم زاهدی (رئیس کمیته اجرایی)
  • آقای علی ابراهیمی آذر ( قائم مقام )
  • آقای سعید کمانی
  • خانم مژگان موسوی
  • خانم ثریا سرمدی
  • خانم مریم امینی
  • خانم نژلا نساتینی
  • آقای حسین فیاضی