فارسی فارسی  English English  

کمیته علمی

 

سومین سمینار و جشنواره برند در گردشگری 

24 و 25  آبانماه 1391  


 اعضای کمیته علمی

 • آقای دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو (رئیس کمیته علمی)
 • آقای دکتر محسن کرابی (دبیر کمیته علمی)
 • آقای دکتر محمود ضیایی
 • آقای دکتر علی شکوری
 • آقای دکتر حسین وظیفه دوست
 • آقای دکتر محمود محمدیان
 • آقای دکتر ناصر کرمی
 • آقای دکتر علی رحیم پور
 • آقای دکتر علی حسنی
 • آقای دکتر جعفر آهنگران
 • سرکار خانم لادن جعفری تهرانی
 • سرکار خانم دکتر شادی ادیبی فرد